Medezeggenschapsraad


Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief en dus ook op De MarsWeijde. Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. De WMS regelt de medezeggenschap in het onderwijs. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering in het primair onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen dienen over dit beleid echter wel verantwoording aan de MR af te leggen.

Taken van de MR
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

Bevoegdheden van de MR
De bevoegdheden van de MR zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden.
Algemene bevoegdheden:

Bijzondere bevoegdheden:

Er gelden eigenstandige bevoegdheden voor de hele MR, voor het personeel en de ouders.
Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingsbevoegdheid geldt, is beschreven in de artikelen 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op Scholen.
Eén en ander is voor onze vereniging vastgelegd in het Reglement voor de MR. Dit ligt ter inzage bij de directeur.