mr > medezeggenschapsraad 
 

 

Groepen
 
 
1d 1a 1b 1c
2a 2b 3a 3b
4a 4b 5a 5b
6a 6b 7 7/8
8
Nieuwsbrieven
 

 

Medezeggenschapsraad


Op elke school in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief en dus ook op De MarsWeijde. Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingegaan. De WMS regelt de medezeggenschap in het onderwijs. Als gevolg van de deregulering en de invoering van lumpsumfinanciering in het primair onderwijs hebben schoolbesturen meer mogelijkheden gekregen om eigen beleid te voeren. Schoolbesturen dienen over dit beleid echter wel verantwoording aan de MR af te leggen.
Taken van de MR
De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

  • de besteding van het geld van de school
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • fuseren met een andere school
  • de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten

Over sommige onderwerpen mag de MR het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. Het bestuur mag een bepaald besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.
Bevoegdheden van de MR
De bevoegdheden van de MR zijn te verdelen in algemene en bijzondere bevoegdheden.
Algemene bevoegdheden:

  • Het recht op informatie
  • Het recht op overleg met het bestuur (of met een afgevaardigde daarvan)
  • Initiatiefrecht, dat wil zeggen dat de raad zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bestuur wil bespreken

Bijzondere bevoegdheden:

  • De instemmingsbevoegdheid
  • De adviesbevoegdheid

Er gelden eigenstandige bevoegdheden voor de hele MR, voor het personeel en de ouders.
Voor welke onderwerpen adviesbevoegdheid en voor welke instemmingsbevoegdheid geldt, is beschreven in de artikelen 10 t/m 14 van de Wet Medezeggenschap op Scholen.
Eén en ander is voor onze vereniging vastgelegd in het Reglement voor de MR. Dit ligt ter inzage bij de directeur.